خرید پوشاک ترکیه

مجموعه مقاله هاي برق به همراه استاندارد هاي برق توانير و IEC


مجموعه استانداردهاي صنعت برق ايران شامل:

•مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي
شامل:
كليات
فلش و قطعي ولتاژ،تغييرات ولتاژ و فركانس
پايداري و پديده هاي گذرا
زمين كردن
كيفيت برق تحويلي به انواع مشتركين
مشخصات فني وسايل اندازه گيري و معيارهاي انتخاب آنها
دستورالعمل اندازه گيري كيفيت برق ،بازرسي و اطمينان از كيفيت آن
•گزارش فني مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي
شامل:
مفاهيم و تعاريف كيفيت برق
منابع و مراجع استانداردهاي كيفيت برق
تجزيه و تحليل نتايج وضعيت موجود كيفيت برق
•استانداردهاي نيروگاهي
(استاندارد معيارهاي طراحي و مهندسي سازه)
شامل:
مباني و معيارهاي طراحي و مهندسي سازه
مباني و معيارهاي طراحي و مهندسي فونداسيون
محاسبات و تفسير مباني و معيارهاي طراحي و مهندسي سازه
محاسبات و تفسير مباني و معيارهاي طراحي و مهندسي فونداسيون
•استانداردهاي پستي
شامل:
استانداردهاي اجرائي پستهاي توزيع زميني (جلد اول)
استانداردهاي اجرائي پستهاي توزيع زميني (جلددوم)
استانداردهاي طراحي بهينه پستها
استانداردهاي پستهاي فوق توزيع
استانداردهاي پستهاي 63/20 كيلو ولت
استانداردهاي طرح پستهاي فوق توزيع فيوز دار و كم كليد
استانداردهاي اينترفيس پستها
استانداردهاي سيستم و تابلوهاي كنترل پستهاي 63 و 132 كيلو ولت
استانداردهاي شينه افزار پستهاي 63 و 132 كيلو ولت
همچنين در اين فصل به بررسي پستهاي توزيع زميني 11، 20 و 33 كيلو ولتي و طراحي بهينه پستهاي 230 و 400 كيلو ولتي و طراحي راكتورهاي سري و موازي، انتخاب كليد قدرت ،سكسيونر،تيغه هاي زميني،برقگير و مقره ها و ..... به طور كامل پرداخته شده است.
•استانداردهاي خطوط انتقال
شامل:
استانداردهاي كلي
استانداردهاي خطوط هوايي
استانداردهاي خطوط زميني
استانداردهاي تجهيزات
شرح كامل كليه تجهيزات به كار رفته در تمامي خطوط انتقال از هر نوع
•استانداردهاي تاسيساتي
شامل:
استاندارد كليد ها
استاندارد كابلها
استاندارد تجهيزات بانك خازني
استاندارد راكتورهاي مورد استفاده در شبكه
استاندارد ترانسفورماتورها
استاندارد برقگير
استاندارد يراق آلات
استاندارد و آئين نامه كار سيستمهاي حفاظت كاتدي
استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق
استاندارد روشنايي معابر
شرح كامل تمامي اين استانداردها در ولتاژهاي مختلف


ليستي برخي از مقالات موجود موجود

معيارهاي انتخاب براي بريکرهاي SF6 و خلأ در ولتاژ متوسط
انتخاب بهينه ترانسفورماتورها
بررسي القاء ولتاژ بر روي خطوط سيستم توزيع براثر برخورد صاعقه به مجاورت خط و تاثير سيم زمين و برقگير بر روي دامنه ولتاژ القائي
محدوديتهاي انتقال شبکه سراسري
بررسي قطع شدگي فاز در موتورها و نحوه حفاظت آنها
کاهش اثرات اتصال کوتاه بر مشترکين
بررسي فني و اقتصادي استفاده از کابلهاي خودنگهدار هوايي
رله هاي حفاظتي بدون منبع تغذيه کمکي
اهميت تعرفه ها بر اعمال مديريت مصرف و تنظيم قله بار
تاثير کليدزني خازن هاي فشارقوي بر روي شبکه هاي توزيع و صنعتي
اتصال زمين در شبکه هاي توزيع فشار ضعيف
تخصيص انرژي يا قدرت توليد شده به بخشهاي مختلف اقتصادي
شيوه هاي بررسي مصرف انرژي در صنايع
معرفي روش سيکلي خطي در پيش بيني پيک بار ساليانه و کاربرد آن در پيش بيني بار شرکتهاي برق منطقه اي
شيوه هاي مناسب برق رساني به روستاها
روش کم هزينه کردن شبکه روشنايي معابر
روش هاي بهينه برق رساني به مناطق روستايي کوهستاني و مناطق سنگين
روان آموزي ايمني مدلي پيشگيرانه براي حوادث در صحنه هاي گسترده و پراکنده و عمليات لحظه اي توزيع نيروي برق
اثرات عدم تعادل بار در شبکه هاي توزيع
تحليلي بر پديده خطاي داخلي در تابلوهاي فلزي تمام بسته در شبکه هاي توزيع نيرو
کنترل بهينه قدرت راکتيو
بررسي يک حادثه
روشهاي بهره گيري بهينه از سيستم روشنايي معابر عمومي در توزيع
تحليل مالي در سيستمهاي توزيع
بررسي علل بروز حوادث در شبکه هاي توزيع نيرو و روشهاي پيشگيري از آن
شيوه هاي مناسب آزادسازي ظرفيت تجهيزات برق
بهينه کردن تلفات در سيستم هاي توزيع با استفاده از خازن
تامين برق مناطق روستايي و کم جمعيت قرار گرفته در مسير خطوط انتقال انرژي الکتريکي
نقش کولرهاي آبي در کاهش مصرف برق شبکه هاي توزيع نيرو
پست مدولار A
کاهش اثرات سوء افزايش ولتاژ در مناطق شهري بر انسان
استفاده از برنامه هاي کامپيوتري در طراحي و برنامه ريزي شبکه هاي توزيع نيرو
چند مدل مناسب جهت محاسبه جريمه بدي مصرف در شبکه هاي توزيع نيرو
انتخاب بهينه خازن هاي موازي در شبکه توزيع
بررسي برقدارکردن روستاهاي ايران
شيوه


...
...
...


ع الکتريکي
برنامه ريزي منطقي براي تشخيص عيب در شبکه هاي حلقوي توزيع
بررسي مشکلات شبکه هاي توزيع در مناطق ساحلي استان هرمزگان
بررسي عوامل آسيب رسان به پايه هاي چوبي و فلزي و نحوه جلوگيري از آنها
بررسي و مقايسه روشهاي مختلف رکوردگيري مصرف مشترکين برق
نقش تعميرات دوره اي در تقليل حوادث و خاموشيها
بررسي شيوه هاي بستن شيلد کابل و سر کابل
بررسي مسئله خوردگي در پايه هاي بتني
بررسي مشکلات شبکه هاي توزيع در مناطق ساحلي
بررسي اثرات ميدانهاي الکترومغناطيسي بر روي بدن انسان
بررسي سيستمهاي سه فاز نامتقارن با بارهاي نامتعادل
مطالعه پديده فرو

بازديد: 595

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
قيمت: 25000
موقعيت: تهران
آدرس: http://www.ariyashop.biz/detail.php?vendors=24090007&id=41&AdsID=&ads_type=&percent=
تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 08 دی 1390
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه